Regulamin, Odstąpienie od umowy

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej https://pracowniapanikwiatkowska.pl (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu –

Pani Kwiatkowska Pracownia Florystyczna Izabela Bakiera (dalej: Pracownia) z siedzibą w Lublinie, NIP: 564-169-73-39.

 1. Złożenie zamówienia poprzez Stronę Internetową jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W trakcie składania zamówienia klient zobowiązany jest do podania danych swoich (dalej: „Zamawiający”) oraz dane odbiorcy (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu). Zamawiający zobowiązany jest do określenia terminu dostawy w okienku „Uwagi do zamówienia” z uwzględnieniem podanych na stronie czasowo niezbędnych do realizacji danej usługi. Jest to warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia. Bez podania pełnych danych oraz terminu dostawy zgodnie z podanymi informacjami Pracownia nie przystąpi do realizacji a klient nie może rościć praw z tytułu nie wykonania zamówienia.
 3. Moment zwarcia umowy to potwierdzenie zamówienia. Po tym czasie Zamawiający nie może anulować zamówienia.
 4. Realizacja zamówień odbywa się 7 dni w tygodniu w godzinach: poniedziałek – piątek 9-17, sobota 10-15, niedziela 10-15.
 5. Minimalny czas niezbędny na realizację zamówienia to 24 godziny. Zamówienia złożone bez uwzględnienia podanego czasu będą realizowane zgodnie z podanym przez Pracownie harmonogramem. Jeśli Zamawiający potrzebuje, aby zamówienie zostało wykonane w czasie krótszym niż podany powinien skontaktować się z Pracownią w celu ustalenia takiej możliwości.
 6. Nie realizujemy zamówień w podane dni: Nowy Rok, święta Wielkanocne, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( 15 sierpnia), Wszystkich Świętych ( 1 listopada), Święto Niepodległości ( 11 listopada) i święto Bożego Narodzenia (ustawa z dn. 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy, Dz. U. z 2007 r. Nr 176 poz. 1239). Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu oraz wyłączenia sprzedaży na Stronie internetowej z różnych względów.
 7. Zamówienia, które mają być realizowane (dostarczane) w sobotę i niedzielę muszą zostać złożone w piątek do godziny 10. Po tej godzinie Pracownia nie daje gwarancji realizacji zamówień w określonym przez Zamawiającego czasie.
 8. Wybrane godziny dostawy mają mieć charakter orientacyjny. Zamawiający powinien podać przedział godzinowy lub określić czy zamówienie ma być dostarczone rano (9-12), po południu (12 – 17). Dopuszcza się dostawę w innych godzinach niż podane przez Zamawiającego, jednak Pracownia dołoży wszelkich starań aby godziny podane przez Zamawiającego i godziny faktycznej dostawy nie miały zbyt dużej rozbieżności.
 9. W dni o szczególnie wzmożonym ruchu jak np. Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z zamówienia i zwrotu pieniędzy lub dostawy w inny dzień (po uzgodnieniu z Zamawiającym którą opcję wybiera).
 10. O wszelkich problemach związanych z realizacja zamówienia z przyczyn od nas niezależnych Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany oraz Pracownia zaproponuje rozwiązania problemu jak w pkt. 9.
 11. W przypadku braku odbiorcy zamówienia Pracownia kontaktuje się telefonicznie i ustala kolejny termin dostawy. Drugim terminem dostawy może być maksymalnie kolejny dzień roboczy. Po tym czasie w sytuacji niedostarczenia przesyłki zamówienie traktuje się jako zrealizowane.
 12. Pracownia gwarantuje świeżość kwiatów minimum przez dwa kolejne dni (nie wliczając dnia dostawy). Jednak aby warunki te zostały spełnione odbiorca powinien kwiaty cięte (bez dostępu do wody) wstawić je do wody od razu po otrzymaniu, uprzednio podcinając końcówki łodyg ostrym nożem pod kątem 45 stopni.
 13. Reklamacje należy złożyć w formie mailowej na adres: izabela.bakiera@o2.pl. Czas na złożenie reklamacji to kolejne 3 dni robocze liczone od następnego dnia realizacji zamówienia – dotyczy kwiatów świeżych. Reklamacje na pozostałe produkty to 14 dni.
 14. Towar jest zgodny z umową jeśli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 15. Pracownia może dokonać naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów zamówienia w przypadku rozpatrzenia pozytywnie złożonej reklamacji. Pracownia ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji (jednak Pracownia będzie dążyła do natychmiastowych wyjaśnień w przypadku złożonych reklamacji) i poinformowanie Zamawiającego o decyzji drogą telefoniczną.
 16. W przypadku reklamacji Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć lub umożliwić Pracowni odbiór reklamowanego produktu.
 17. Pracownia ma 14 dni na zwrot kosztów zamówienia po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Jednak, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art. 38), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w sklepie www.pracowniapanikwiatkowska.pl w przypadku umowy:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

Klient może odstąpić od umowy, przesyłając oświadczenie np. drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres mailowy: izabela.bakiera@o2.pl.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zwracanego przez Zamawiającego towaru.

Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient może odstąpić od umowy, przesyłając oświadczenie np. drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.Klient może odstąpić od umowy, przesyłając oświadczenie np. drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Korzystając z usług Pani Kwiatkowska Pracownia Florystyczna Izabela Bakiera klient wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych nadawcy oraz odbiorcy zamówienia koniecznych na potrzeby realizacji. Podane przez zamawiającego dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówień (Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.